ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต”โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย์กนกรส ทิมา หัวหน้ากองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *