วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย พรรณิภา บุญญาธิเกษม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *