ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนบารนาบัส ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต3 จังหวัดนครราชสีมา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุรินทร์(ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *