ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *